Descrierea cetății Făgărașului în două manuscrise din secolul al XVIII-lea

 


     

În patrimoniul Arhivelor Statului din Cluj-Napoca se păstrează un bogat fond de conscripții urbariale. O parte din acestea cuprind materiale cu referință la Țara Făgărașului, unitate administrativă bine definită pe eșichierul economic și politic al Transilvaniei medievale.

Acest domeniu feudal, care a făcut mai mult timp parte din Țara Românească, apreciat de David Prodan ca „cel mai mare domeniu feudal din Tran­silvania”, acest fief cu statute proprii, stăpânit mai apoi de principii ardeleni, a beneficiat de o atenție sporită în literatura de specialitate, pe măsura valorii sale. Din bogata bibliografie de referință a problemei se detașează lucrările lui Ștefan Meteș, fie cele direct legate de conscripțiile urbariale[1], fie cele afla te în conexiune cu bogatul material oferit de aceste domenii[2]; Șt. Pașca[3], Bujor Surdu[4] și David Prodan[5].

Materialele menționate, definite sub numele „generic” de urbarii, cuprind o mare diversitate de probleme, cu un spectru deosebit de larg, ce scot în lumină nu numai raporturile feudale prin prisma economicului, socialului și politicului, fi și momente ale spiritualului sau mărturii evocatoare despre mentalitățile epocii. În plus pentru domeniul istoriei artelor plastice se deschide un câmp nou de cer­cetare și de informare care particularizează date referitoare la arhitectura, sculptura, pictura sau artele minore din Evul Mediu transilvan.

Cine parcurge literatura de specialitate din domeniul istoriei artelor poate observa că în general predilecția cercetătorilor s-a îndreptat spre publicarea unor materiale inedite din urbarii care au ca limită generală secolul al XVII-lea[6]. Excepțiile sunt puține și ele nu fac decât să confirme observația.

În accepțiunea noastră valorificarea unor documente cu referință la secolele XVIII și XIX completează tabloul istoriat al unor monumente de artă, evoluția și metamorfozele în timp a acestor obiective. O cunoaștere totală, o radiografie completă a monumentului de artă pe baza surselor documentare, care întregesc analiza stilistică conferindu-i viabilitate, reprezintă un temeinic certificat de expertiză ce poate fi utilizat cu deplină încredere de viitori cercetători sau restauratori ai unui asemenea obiectiv. Iată de ce considerăm utilă publicarea în întregime a unui text în limba latină referitor la unul dintre cele mai importante monumente de arhitec­tură militară din Transilvania, cetatea Făgărașului, material aflat într-un urbariu întocmit în anul 1726. Această prezentare a cetății, cu titlul Arx Fagaras, este cuprinsă între paginile 3-10 din conscripția ce poartă titlul Urbarium/sive conscrip­tio fiscales/dominii Fogaras ..., întocmită de Ladislau Miksa și Georgius Csulai în anul menționat ceva mai sus (fig. 1). Volumul de 511 pp. are formatul de 33/21 cm.

Descrierea consemnează, în linii generale, starea precară de conservare a cetății în primul sfert al secolului al XVIII-lea. De altfel răstimpul cuprins între anul 1696, când domeniul și cetatea trec din proprietatea principelui Mihai Apafi II în stăpânirea Casei de Habsburg, și anul 1726, o perioadă cu repetate momente de sincope ale evoluției economice și politice a Transilvaniei, a reprezentat și un recul în ceea ce privește dezvoltarea arhitecturii locale. Excepția este reprezentată de marile șantiere de arhitectură militară (Alba-Iulia, Arad, Cluj, Timișoara) și de arhitectură ecleziastică a ordinului iezuit și a ordinului franciscan (Alba-Iulia, Cluj, Oradea, Sibiu, Târgu-Mureș, Timișoara etc.) inițiate și patronate de Curtea vieneză, cu scopuri bine definite de stăpânire și de consolidare în această țară intrată în perimetrul „reconquistei” habsburgice de la finele secolului al XVII-lea[7].

În perioada menționată eforturile financiare și cele materiale s-au con­centrat în principal spre definitivarea acestor obiective arhitecturale, eficiente și moderne pentru acea perioadă. Interesul pentru o serie dintre monumentele mai vechi, precum cetatea Făgărașului, nu corespundea planurilor de reorganizare sau de refaceri edilitare imediate ale puterii centrale.

Dincolo de starea de degradare a ansamblului fortificației – o seamă dintre încăperile nivelului al treilea al castelului erau de nelocuit având tavanele crăpate – dincolo de sărăcia inventarului mobil – câteva încăperi au primit o altă destinație decât cea de locuit, servind drept magazie –, descrierea ne oferă o serie de detalii care completează în chip util „banca” de date referitoare la aspectul acestui remar­cabil monument de arhitectură militară transilvăneană în primul sfert al secolului al XVIII-lea.

Textul prezentat în anexă va fi reprodus după o jumătate de secol, în 1776, cu câteva lipsuri insignifiante, într-o istorie manuscris a bisericii și a mănăstirii franciscane din Făgăraș: Historia/Domus/seu Conventus Fagarasiensis/Fratrum Minor Strictoris Obser./ ... ad inserendum rerum memoriam inchoata. Ao Dni/1776 per Patrem Bonaventuram/Szász pro hunc Magistrum/Novitiorum.

Textul referitor la cetatea Făgărașului este cuprins între paginile 8-14, la capitolul III ce debutează cu titlul: Arx Fagaras, seu descriptio Arcis/ in statu Anni 1726 existentis (fig. 2).

Nicolae Densușianu publica în anul 1885[8] un extract din „Analele călugărilor franciscani de la Mănăstirea S-lui Ștefan” din Făgăraș, consemnând în acest scurt text doar titlurile celor trei capitole (I. De Districtu Fogarasiensis; II. De Oppido et Arce Fogarasiensis; Arx Fogaras seu descriptio arcis in statu anni 1726 existen­tis/sic!/) și o parte din capitolul II al Analelor colaționat cu textul unei cronici germane intitulată Fogarascher Chronik. Textul aflat odinioară în colecția de docu­mente a lui Iosif Kemény și publicat de acesta provenea din arhiva cetății Făgărașului. Cronica aceasta a fost copiată în anul 1833 de căpitanul Roth, com­andantul de atunci al fortificației și apoi, prin mijlocirea fostului vicecăpitan al districtului Făgăraș, Iosif Kiss de Zabola, a ajuns în posesia lui Kemény. Cronica inițială de care s-a servit căpitanul Roth trebuie să fi fost scrisă și compilată prin anul 1690 după un manuscris mai vechi. Călugării franciscani s-au folosit la rândul lor de acea cronică pe care au completat-o cu diferite pasaje ce nu aparțineau textului primar. Nici Iosif Kemény și nici Nicolae Densușianu nu publică însă descrierea cetății Făgărașului din anul 1726.

Referințele la descrierea cetății din anul 1726 prezente în cea mai recentă lucrare de specialitate închinată acestui obiectiv sunt doar sub forma unor scurte mențiuni în limba română care nu pot oferi o imagine întregitoare asupra aspec­tului fortificației la momentul dat[9]. Conscripția urbarială din 1726 consemnează cu exactitate drept titlu al capitolului consacrat cetății forma de: Arx Fagaras! (v. mai sus).

Din colaționarea celor două texte, cel din 1726 și cel din 1776, rezultă că ele au un conținut identic; câteva mici deosebiri de natură gramaticală sau câteva plusuri în precizări la manuscrisul originar (p. 4, 8 și 10) nu schimbă cu nimic această impresie.

Călugărul minorit va fi avut la dispoziție Urbariul din anul 1726, de unde a copiat, cu mici „aduceri la zi” capitolul despre cetate. Probabil că la întocmirea celor două materiale autorii au folosit o cronică mai veche neidentificată până în prezent.

Într-o viitoare monografie critică a cetății Făgărașului asemenea materiale documentare trebuie să-și găsească locul cuvenit.

Nicolae Sabău

 

(text preluat, cu acordul autorului, din Acta Musei Napocensis, 31/II, 1995, p. 265-273, din care a fost lăsată deoparte transliterarea latină)

 

 

 

 

 


 

[1] Șt. Meteș, Situația economică a românilor din Țara Făgărașului, Din publicațiile Arhivelor Statului din Cluj, Nr. 1, Cluj, 1935; Idem, Contribuții nouă privitoare la istoria românilor din Țara Făgărașului în veacul al XVII-lea, în AAR, S. III, XXIV, București, 1942, p. 306-340.

[2] Șt. Meteș, Viața bisericească a românilor din Țara Oltului. Note istorice, Sibiu, 1930; Idem, Din istoria dreptului românesc din Transilvania, în Memoriile Secțiunii Istorice, S. III, XVII, București, 1935-1936, p. 87-118.

[3] Șt. Pașca, Nume de persoane și nume de animale în Țara Oltului, București, M.O., 1936, Acad. Rom., Studii și Cercetări, XXVI, 1936, 373 p.

[4] Bujor Surdu, Urbariile domeniului Făgărașului, în RA, nr. 2, București 1958, p. 233-247.

[5] David Prodan, Boieri și vecini in Țara Făgărașului în sec. XVI-XVII, în AII, IV, Cluj, 1962, p. 161-312; Idem, Urbariile Țării Făgărașului, vol. I, 1601-1650, București, 1970; vol. II, 1651-1680, București, 1976.

[6] Adrian Andrei Rusu, Bibliografia fortificațiilor medievale din Transilvania, Index F(mss., publicat între timp în vol.: Bibliografia fortificațiilor medievale și premoderne din Transilvania și Banat. Reșița, Ed. Banatica, 1996, 160 p.); Rica Popescu, Cetatea Făgărașului în lumina inventarelor sale din secolul al XVII-lea, în CD, Brașov, 1973, p. 67-75.

[7] I. Lupaș, Fazele istorice în evoluția constituțională a Transilvaniei, în AIIN, X, Sibiu, 1944, p. 1-54 (extras); Nicolae Sabău, Sculptura barocă în România, București, 1992, p. 17, 18-19, 26-27, 88-89, 99, 112.

[8] Nic. Densușianu, Monumente pentru istoria Tierei Fagarasiului, Bucuresci, 1885, p. 55-58.

[9] Gh. Sebestyén, Cetatea Făgărașului. București, 1992, p. 23, 25, 36, 57, 83.

 

 

Back